Comune di Iglesias

Distretto di Carbonia Iglesias
Diabetologia
Presidio Ospedaliero Santa Barbara
via San Leonardo 1 - Iglesias
Referente: Dott. Giacomo Guaita
tel. 0781 3922866
RICERCA AVANZATA